Praktijkinformatie

Praktijkinformatie

Een impressie van de praktijk

Dossier en privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee je rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Je gegevens vallen onder de privacywet. Alle informatie die je psycholoog over je heeft is vertrouwelijk. Er mag geen informatie aan derden worden verstrekt zonder jouw toestemming. Je dossier wordt 20 jaar bewaard en daarna worden de gegevens vernietigd. Op jouw verzoek kan het dossier direct na beëindiging van de behandeling worden vernietigd. Je hebt het recht je dossier in te zien. Voor inzage van je dossier kan je een afspraak maken. Indien je een kopie of uitdraai van je dossier wilt hebben wordt er een onkostenvergoeding in rekening gebracht.

Wijzigingen

Bij wijziging van je gegevens, zoals telefoonnummer, adres en/of zorgverzekeraar, word je bij deze vriendelijk verzocht zelf te zorgen voor het actueel houden van de juiste informatie die in de praktijk van jou bekend is. Vanwege beperkte budgetten kan een onverwachte wisseling van zorgverzekeraar consequenties hebben voor de voortgang van het behandeltraject.

Samenwerking en Waarneming

Er wordt samengewerkt met andere praktijken. Dit betreft voornamelijk collegiaal overleg en intervisie. Deze collega’s vervangen ook tijdens mijn afwezigheid. In geval van nood kan je een beroep doen op deze betreffende collega. Van tevoren wordt je hierover ingelicht. Als er waarneming is geregeld kan je dit ook terugvinden op de website, onder contact. Bij crisissituaties buiten kantoortijd zal je contact op moeten nemen met de huisartsenpost.

Klachten

Indien je ontevreden bent over de werkwijze kan je dit ten allen tijde bespreekbaar maken. Mocht dit voor jou niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan je overwegen een klacht in te dienen. Je kan je dan wenden tot het Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Meer informatie is te vinden op www.lvvp.info.

Beroepscode

Om de kwaliteit van de geboden hulp te waarborgen wordt de beroepscode (beroepscode voor psychologen/beroepscode voor psychotherapeuten) gevolgd. De praktijk is aangesloten bij de LVVP. In het overheidsregister (bij het ministerie van VWS) ben ik geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog BIG, Psychotherapeut BIG en Klinisch psycholoog BIG. Dit BIG-register heeft ook een bijbehorend tuchtrecht.

AVG

Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Hoe Focuz013 omgaat met je gegevens kan je terugvinden in het privacystatement. Deze vindt je links onderaan op de pagina.

Kindcheck

De behandelaar zal bij de aanwezigheid van kinderen altijd een kindcheck uitvoeren en herhalen als dit nodig mocht zijn. Een kindcheck houdt in dat met cliënt wordt gekeken naar hoe het gaat in de thuissituatie. Volgens de Wet verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet sinds 1 januari 2019 een  behandelaar melding maken bij het vermoeden van problemen op dit gebied. Mocht je meer informatie hierover willen dan kan dit gevonden worden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.

Kamer van Koophandel

Focuz013 staat ingeschreven bij de KVK onder nummer 17273786.