Werkwijze en aanbod

Werkwijze en aanbod

Individuele therapie

Binnen de praktijk wordt veranderingsgericht gewerkt, hiervoor wordt psychotherapie ingezet. Binnen de specialistische GGZ wordt psychotherapie toegepast bij verschillende psychische klachten en problemen. Ik werk voornamelijk met Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie en EMDR. Ook kunnen, indien de klachten hierom vragen, ACT, Mindfulness en Psychodynamische aspecten in de behandeling worden geïntegreerd. Daarnaast wordt er regelmatig gebruik gemaakt van een ondersteunend E-health traject.

De mogelijk tot een online consult is aanwezig.

Er wordt gestart met een of twee intakegesprekken om de problematiek in kaart te brengen en de diagnose te stellen. Daarna volgt het adviesgesprek, waar in samenspraak gekeken wordt welke methodiek het beste bij jouw wensen, klachten en behandeldoelen past. Het behandelplan wordt opgesteld en zal als leidraad dienen tijdens de behandeling en zal regelmatig worden geëvalueerd. Hoe lang een behandeling duurt is moeilijk op voorhand te zeggen en zal sterk samenhangen met de ernst en de aard van de problematiek.

Gedurende de behandeling wordt gekeken of de behandeling voldoende effectief is voor je klachten. Een enkele keer is het nodig de behandeling te intensifiëren. We kijken dan samen welke andere gespecialiseerde plek hierbij passend is. Soms blijkt psychotherapie een te zware behandeling te zijn. Ook dan kan er worden gekeken naar een andere behandeling en kan er worden terugverwezen naar de POH (praktijkondersteuner Huisarts) of BGGZ. Dit gebeurd ook als het maximale uit de behandeling is gehaald en/of er nog restklachten aanwezig zijn.

Bij aanvang en afsluiting van de behandeling wordt een ROM-meting (Routine Outcome Monitoring) afgenomen om de klachten in kaart te brengen. Hiertoe zijn behandelaren wettelijk verplicht. Het is ook wettelijk verplicht om deze gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Het DIS-portaal is een landelijk informatiesysteem waar cliëntgegevens en behandelinformatie anoniem verzameld worden om de kosten en kwaliteit van de zorg in kaart te brengen. Als je het hiermee niet eens bent, kun je bij het intakegesprek een speciale privacyverklaring invullen waarin je aangeeft dat je dit niet wil.

Schemagerichte groepstherapie

Inmiddels is bekend dat groepstherapie een effectieve behandelvorm is die snel aanleiding geeft tot veranderingen in gedrag en klachtenervaring. Deelnemers voelen zich gesteund door leeftijdsgenoten en de positieve effecten van herkenning werken krachtig. Het doel is te leren eigen gevoelens, gedachten en gedragingen beter te leren begrijpen en te leren hier anders mee om te gaan.

De groep is bestemd voor cliënten van 18 tot 30 jaar, die om verschillende redenen vastlopen in hun leven. De groep wordt samen gegeven met Hettie van den Akker, klinisch psycholoog / psychotherapeut. Deze groep is op dit moment vol. Mocht je in aanmerking komen dan kan je na de intake op de wachtlijst worden geplaatst.

De groepsbehandeling is wekelijks op maandagavond van 17.30 uur tot 19.00 uur.

E-health

E-health betekent digitale zorg en is een verzamelnaam voor alle digitale mogelijkheden die je in kunt zetten om uw psychische gezondheid te verbeteren of om u daarbij te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan websites met informatie, ondersteuning van uw behandeling door online oefeningen, online contact met lotgenoten via fora, online contact met uw hulpverlener(s), of apps op uw smartphone om aan uw gezondheid te werken. Zo zijn er ook diverse behandelvormen die digitaal worden aangeboden. Binnen de praktijk maken we gebruik van de online behandelmodules van MyMindspace.

Psychodiagnostiek

Soms is het niet meteen duidelijk wat er aan de hand is en is meer informatie nodig. Dit kan zijn aan het begin van een traject, maar soms ook tijdens een lopende behandeling, bijvoorbeeld als een behandeling vastloopt. Dit kan te maken hebben met de vraag of de behandelinsteek de juiste is of dat er mogelijk sprake is van een andere diagnose.

Je huisarts kan het verzoek doen om een psychodiagnostisch onderzoek in te zetten. Belangrijk is dat er bij de verwijzing voor psychodiagnostisch onderzoek ook altijd een behandelvraag aanwezig moet zijn. Zonder een behandelvraag dien je de kosten van het psychodiagnostisch onderzoek zelf te betalen.

Mocht je in behandeling zijn en je behandelaar overweegt een psychodiagnostisch onderzoek aan te vragen, dan kan dit via het principe van onderlinge dienstverlening. Je kan dan in behandeling blijven bij je behandelaar en/of ik kijk samen met je behandelaar naar de beste plek om je behandeling voor te zetten. Dit ook om opnieuw weer lange wachttijden te voorkomen.

Diagnostiekvragen kunnen bijvoorbeeld zijn: Is er sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek, die mogelijk de klachten in stand houden. Waarom werkt de behandeling niet ? Zijn er cognitieve problemen aanwezig die de klachten zouden kunnen verklaren? Is er sprake van een autistiforme stoornis? Is er sprake van ADHD?

Afhankelijk van de vraag wordt gekeken welke onderzoeken noodzakelijk zijn. Een onderzoek bestaat altijd uit een of meerdere onderzoeksgesprekken en testmateriaal. Er wordt gewerkt met capaciteitenonderzoek, persoonlijkheidsvragenlijsten, klachtenlijsten en gestructureerde diagnostische interviews. Soms wordt ook gevraagd om iemand mee te nemen die jou goed kent, bijvoorbeeld een ouder, je broer of zus, je partner of een goede vriend of vriendin.

De resultaten worden met je besproken en verwerkt in een onderzoeksverslag. Dit verslag wordt, als jij daar toestemming voor geeft, naar de huisarts en/of je behandelaar gestuurd.

In de terugkoppeling, die enkele gesprekken in beslag kan nemen, worden de resultaten uitgebreid besproken en wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en/of vragen. Door hier tijd voor te nemen worden, zo blijkt uit onderzoek, therapeutische effecten in een eventuele vervolgbehandeling vergroot. Zo nodig vinden er daarnaast ook enkele psycho-educatie gesprekken plaats.

Supervisie, Leersupervisie en Leertherapie

Collega’s in opleiding, zowel psychologen, maar ook artsen en verpleegkundig specialisten, kunnen bij mij terecht voor supervisie op het gebied van psychodiagnostiek en behandeling. Maar ook voor leersupervisie en/of leertherapie.

Supervisie is beroepsgerichte persoonlijke begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel de ontwikkeling van het professioneel functioneren van de supervisant te vergroten. Supervisie is gericht op het verbeteren van het in brede zin, professionele functioneren van de supervisant.

Ik ben geregistreerd als supervisor schematherapie bij de vereniging voor Schematherapie en de International Society of Schema Therapy (ISST).

Daarnaast ook als supervisor en leersupervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Leersupervisie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot supervisor. Als supervisant geef je gedurende een jaar aan minimaal twee psychotherapeuten, gz-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, of mensen die voor één van deze beroepen in opleiding zijn, supervisie onder supervisie van een leersupervisor.

Met de leersupervisie kan worden gestart zodra 2 dagdelen van de supervisorencursus zijn gevolgd.

Leertherapie is een psychotherapie die onderdeel vormt van het leerproces tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en/of psychiater. Leertherapie geef ik met name vanuit de volgende referentiekaders; schematherapie, cognitieve gedragstherapie en interpersoonlijke psychotherapie.

Het tarief voor supervisie individueel is 120 euro per sessie. Het tarief voor supervisie voor twee personen is 175 euro per sessie. Het tarief voor leertherapie is 120 euro per sessie.

 

Opleidingsactiviteiten zijn in principe belast met 21% btw. Sinds 2015 ben ik echter CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) erkend en hoef ik voor het geven van supervisie en onderwijs geen btw in rekening te brengen.

Het is voor aanstaande supervisoren van het Register Schematherapie verplicht een tweedaagse supervisorencursus Schematherapie te volgen. Deze cursus wordt gegeven met Nelleke Aerts, psychotherapeut en supervisor schematherapie. Bij voldoende aanmeldingen wordt een supervisorencursus gestart.

Consultatie

Focuz013 biedt ook de mogelijkheid voor consultatie aan psychologen en huisartsen, met de vraag voor een deskundig psychologisch advies. Maar ook instellingen, bedrijven en particulieren kunnen advies vragen. Consultatie kan gaan over een indicatiestelling, maar ook als je vragen hebt over hoe om te gaan met de psychische problemen bij een naaste of een medewerker binnen je bedrijf.
De mogelijkheden voor consultatie zijn divers en in gezamenlijk overleg af te spreken.

Voor consultatie gelden andere tarieven. Wil je hierover meer informatie dan kan je contact met me opnemen.